Algemene Voorwaarden van Atelier Mouraille

Algemeen:

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Atelier Mouraille en consumenten.
1.2 Voor zover uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
1.3 Atelier Mouraille is een goudsmederij. Atelier Mouraille houdt zich bezig o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten, veelal sieraden, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal. Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

De totstandkoming van de overeenkomst:

2.1 De overeenkomst tussen Atelier Mouraille en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Atelier Mouraille, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Atelier Mouraille aan de consument om een aanbod te doen.
2.2 Elke van de verkoper uitgaande aanbieding is vrijblijvend.
2.3 Door het plaatsen van uw bestelling verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Atelier Mouraille.

Vaststelling van de prijs:

3.1 De tussen Atelier Mouraille en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
3.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstoffen, accijnzen, etc.
3.3 Van de tussen Atelier Mouraille en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en Atelier Mouraille nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
3.4 Indien tussen Atelier Mouraille en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Atelier Mouraille overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door Atelier Mouraille gemaakte kosten, daaronder begrepen de eventuele kosten van het ontwerp, aan Atelier Mouraille te voldoen.
3.5 Atelier Mouraille behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen in haar collectie door te voeren.

Betalingsverplichtingen:

4.1 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.
4.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De (aan-)betaling geschiedt contant, (door middel van elektronische betaling,) dan wel door middel van girale betaling op een ander door Atelier Mouraille aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van Atelier Mouraille over te gaan tot verrekening.
4.3 Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Atelier Mouraille heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Atelier Mouraille, zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Atelier Mouraille de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met inning van zijn vordering verschuldigd.
4.4 Indien de overeenkomst tussen Atelier Mouraille en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Atelier Mouraille een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.
4.5 Atelier Mouraille is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de consument in rekening te brengen. Atelier Mouraille dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.4 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Atelier Mouraille, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Intellectuele eigendommen:

5.1 De door Atelier Mouraille vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Atelier Mouraille ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Atelier Mouraille, niet toegestaan.
5.2 In catalogi, tekeningen, afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

Leveringsverplichtingen:

6.1 Levering door Atelier Mouraille vindt plaats doordat het product in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld. De zaak geldt ten aanzien van de levertijd als geleverde, wanneer het voor de consument beschikbaar is en gereed is en de consument hiervan in kennis is gesteld.
6.2 Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.
6.3 Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument Atelier Mouraille in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn voor de nakoming te stellen. Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Atelier Mouraille van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is nadere ingebrekestelling vereist.
6.4 Indien Atelier Mouraille niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.
6.5 Atelier Mouraille is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot uitvoering van de overeenkomst voldoet.
6.6 Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Atelier Mouraille gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. Atelier Mouraille dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn of hoger zijn dan de waarde van de zaak is Atelier Mouraille, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

7.1 Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt risico in zich dat door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Atelier Mouraille kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant Atelier Mouraille niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.
7.2 Bij het in bewaring geven van een zaak zal Atelier Mouraille de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van Atelier Mouraille komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.
7.3 Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.
7.4 De eigendom van een door Atelier Mouraille te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van levering of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan Atelier Mouraille zijn voldaan.
7.5 Atelier Mouraille zal, indien hij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan Atelier Mouraille alle medewerking verlenen teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.
7.6 Atelier Mouraille is gerechtigd, na het verstrijken van een termijn van zes maanden nadat het product als geleverd geldt, de zaak te verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het door de consument verschuldigde.

Klachten, reclamering, gebreken en garantie:

8.1 De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 2 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Atelier Mouraille mede te delen.
8.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 7 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Atelier Mouraille te worden meegedeeld.
Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Atelier Mouraille te worden meegedeeld.
8.3 Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens Atelier Mouraille met betrekking tot de betreffende gebreken.
8.4 De consument dient Atelier Mouraille schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Atelier Mouraille niet binnen 60 dagen overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd aan derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Atelier Mouraille te verhalen.
8.5 Atelier Mouraille garandeert deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.
8.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. bewerking en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter bewerking en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
f. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uiterlijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.
8.7 Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Atelier Mouraille tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

Bestellingen en communicatie op afstand:

9.1 Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer de consument en Atelier Mouraille, is Atelier Mouraille niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van Atelier Mouraille.
9.2 Na de bestelling van de consument, zal Atelier Mouraille een bevestiging van de bestelling via de mail naar de consument toesturen.
9.3 De prijzen vernoemd op de website, zijn exclusief cadeauverpakking, verzend- en vermaakkosten.
9.4 Zodra de consument het totaal bedrag geplaatste bestelling naar het door Atelier Mouraille genoemde rekeningnummer heeft overgemaakt, zal de bestelling naar de consument worden verstuurd. Mocht het bedrag niet binnen 14 dagen betaald zijn, komt de bestelling van de consument te vervallen.
9.5 Indien is aangetoond dat de bestelling niet aan de overeenkomst voldoet, heeft Atelier Mouraille de keuze de bestelling te vervangen door nieuw dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, met uitzondering van maatwerk of artikelen die om hygiënische reden niet kunnen worden geretourneerd.
9.6 Indien de consument de zaak om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de consument het recht de zaak binnen 7 dagen te retourneren.
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de zaak en verpakking volledig onbeschadigd is.
9.7 Het artikel mag door de consument alleen aangetekend retour worden gestuurd. Kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de consument.
9.8 Atelier Mouraille zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, het betaalde factuurbedrag minus de verzendkosten en eventuele vermaakkosten terugstorten op rekening van de consument.

Aansprakelijkheid:

10.1 De aansprakelijkheid van Atelier Mouraille is beperkt tot nakoming van de in artikel 8 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
10.2 Atelier Mouraille is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de consument ter beschikking gestelde producten, grondstoffen, modellen en andere zaken.

Overmacht:

11.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, welke niet aan Atelier Mouraille worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, voor zover daaronder nog niet begrepen, brand, transportmoeilijkheden, werkstaking en andere ernstige storingen in het bedrijf van Atelier Mouraille of diens leveranciers, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien.

Forumkeuze en rechtskeuze:
12.1 Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van Atelier Mouraille zich bevindt.
12.2 Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

Ruiling:
13.1 Als de consument het artikel in het atelier van Atelier Mouraille heeft gekocht, mag binnen 7 dagen geruild worden voor een ander sieraad of een tegoedbon, die te besteden is bij Atelier Mouraille.

Adres en inschrijving Kamer van Koophandel:

Atelier Mouraille
Eersel
06-54330294
sanne@ateliermouraille.com
KvK. nummer: 17254000
BTW nummer: NL191629273B01

Copyright:

De complete inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Atelier Mouraille worden gebruikt of gedupliceerd.

Zet en drukfouten voorbehouden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2011 - 2024 Atelier Mouraille | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel